วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
เจ้าหน้าที่

นางสาวศิราณี พิกุลศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิวาพร ยืนยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิราภา สกุลไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุดใจ พรหมเสนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอมรรัตน์ มาตราคำภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพุทธรักษา อภิธรรมพงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ