วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน
ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

ส่วนที่ 4

 

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล จัดการเรียนการสอนใน 2  ระดับ  คือ

 

ระดับ ปวช.

1. สาขาวิชาเครื่องกล

          -  สาขางานยานยนต์  (ปกติ)

          -  สาขางานยานยนต์  (ทวีภาคี)

2.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

          -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง   

          -  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

3.  สาขาวิชาพณิชยการ

          -  สาขางานการบัญชี

          -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

          -  สาขางานเกษตรทั่วไป

          -  สาขางานสัตวศาสตร์

          -  สาขางานพืชศาสตร์

5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ ปวส.

1.  สาขาวิชาเครื่องกล

          - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง)

          -  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายม.6)

2.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

          -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  (สายตรง)

          -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  (สาย .6)

3.  สาขาวิชาการบัญชี

-  สาขางานการบัญชี  (สายตรง)

          -  สาขางานการบัญชี  (สาย .6)

 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

และมีการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของผู้เรียน 100  กว่าสาขาวิชา  เช่น  ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า  ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร  ช่างซ่อมเครื่องยนต์  ช่างซ่อม  VDO,CD  การทำผลไม้หอม      ปั้นสิบทอดน่ากิน  แก้วสายแฟนซี  การเพ้นท์กระเป๋า  เกลือสีในแก้วใส  ตะเกียงแก้ว  ฯลฯ

นอกจากนี้สถานศึกษามีกิจกรรมและโครงการในการบริการสังคมและชุมชน เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) และกิจกรรม 108  อาชีพ ซึ่งได้ประสานงานกับหน่วยงานภายในจังหวัดและสังคมชุมชน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.83 KB