วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกรุณา อึ้งเสถียรพินิจ
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวนริศรา สุวรรณโชติ
ครู คศ.2

นางสาวภัทธิญาภา พินิจมนตรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤติยาภรณ์ ใจดี
ครูผู้ช่วย

นายนัฑพงศ์ สิงห์ศร
ครู คศ.1

นางสาวอรอนงค์ ยืนยง
ครู พนักงานราชการ

นายธีรศักดิ์ หนูป้อง
ครูพิเศษสอน