วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
งานครูที่ปรึกษา
ปฏิทินงานครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
ปฏิทินงานครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.87 KB
บันทึกข้อความรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
บันทึกข้อความรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.82 KB
รายงานพฤติกรรมการเข้าเรียน
รายงานพฤติกรรมการเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.96 KB
รายงานพฤติกรรม
รายงานพฤติกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.27 KB
แบบบันทึกการส่งต่อ
แบบบันทึกการส่งต่อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.42 KB
แบบตอบกลับรายงานพฤติกรรมการเข้าเรียน
แบบตอบกลับรายงานพฤติกรรมการเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.99 KB
แบบรายงานโฮมรูม
แบบรายงานโฮมรูม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.3 KB
บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา ประจำเดือน
บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา ประจำเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.3 KB
บันทึกสถิติการลา/ ขาดเรียน ของนักเรียนนักศึกษา

บันทึกสถิติการลา/ ขาดเรียน ของนักเรียนนักศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.99 KB
บันทึกการให้คำแนะนำนักศึกษา
บันทึกการให้คำแนะนำนักศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.23 KB
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียน
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.5 KB
แบบบันทึกการพบนักเรียนนักศึกษา(กิจกรรมเข้าแถว/โฮมรูม)
แบบบันทึกการพบนักเรียนนักศึกษา(กิจกรรมเข้าแถว/โฮมรูม)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.61 KB
บันทึกรายงานนักเรียนนักศึกษาดีเด่น

บันทึกรายงานนักเรียนนักศึกษาดีเด่น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15 KB
ใบลา
ใบลา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.42 KB
บันทึกการให้คำแนะนำช่วยเหลือทางโทรศัพท์/ออนไลน์/อื่นๆ
บันทึกการให้คำแนะนำช่วยเหลือทางโทรศัพท์/ออนไลน์/อื่นๆ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.12 KB