วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่


ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโลยีและการจัดการดอนตาล

ชื่อภาษาอังกฤษ  Dontan  College of Technology and Management

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 117 หมู่ที่ 11 ถนนดอนตาลชานุมาน  บ้านตาลใหม่  

ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 49210  โทรศัพท์,  โทรสาร. 042-040178

เว็บไซต์  www.dttm.ac.th  อีเมล  tedontan@gmail.com


เนื้อที่


สถานศึกษามีเนื้อที่  585 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา  ประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

1)  อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1     หลัง     6       ห้อง

          2)  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น   จำนวน   1     หลัง     22      ห้อง

          3)  อาคารศูนย์วิทยบริการ   จำนวน   1     หลัง     5       ห้อง

          4)  อาคารอำนวยการ   จำนวน       1     หลัง     8       ห้อง

          5)  อาคารโรงฝึกงาน (ช่างกลโรงงาน)     จำนวน      1     หลัง     2       ห้อง

          6)  อาคารโรงฝึกงาน (เกษตร)             จำนวน       1     หลัง     3       ห้อง

7)  บ้านพักผู้อำนวยการ                   จำนวน       1     หลัง     -        ห้อง

8)  บ้านพักรองผู้อำนวยการ              จำนวน       1     หลัง     -        ห้อง

          9)  บ้านพักครู (หลัง)                       จำนวน        - หลัง     -        ห้อง

10)  บ้านพักครู (ห้องแถว)                จำนวน     ..1..   หลัง     .......     ห้อง

11)  บ้านพักนักศึกษา                     จำนวน     ....    หลัง     -        ห้อง

          12)  อาคารเลี้ยงวัว                         จำนวน     3     หลัง     -        ห้อง

          13)  อาคารเลี้ยงหมู                        จำนวน     3     หลัง     -        ห้อง

          14)  อาคารเลี้ยงไก่ไข่   จำนวน     1     หลัง     -        ห้อง

          15)  อาคารโดม   จำนวน     1     หลัง     -        ห้อง

          16)  โรงจอดรถจักรยานยนต์   จำนวน     1     หลัง     -        ห้อง

          17)  อาคารห้องน้ำห้องส้วม   จำนวน     1     หลัง     4       ห้อง

18) เรือเพาะชำ (เกษตร) จำนวน     1     หลัง     -        ห้อง

19) บ้านพักชีววิถี จำนวน     1     หลัง     -        ห้อง