วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
ฝ่ายบริหาร

นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรำไพ ไชยรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวนริศรา สุวรรณโชติ
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ

นางสาวกรุณา อึ้งเสถียรพินิจ
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายณัฐภาส โกยรัมย์
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ