วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ ด้วย งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม  2566 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนั้น เพื่อให้การสอบปลายภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ขอให้นักเรียน นักศึกษา เตรียมตัวเข้ารับการสอบ ตรวจสอบวันที่ เวลา รายวิชาที่ทำการสอบ ตามตารางการสอบที่แนบมานี้
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,11:29   อ่าน 11 ครั้ง